กิจกรรมโรงเรียน 

     คนเก่งคนดี

Health Wisdom Belive Service

สุขภาพดี มีปัญญา ศรัทธามั่น หมั่นบริการ

     กิจกรรมแผนกอนุบาล

     กิจกรรมแผนกประถมศึกษา

     กิจกรรมแผนกมัธยมศึกษา

     สัมพันธ์ชุมชน/อภิบาล

  RangseeVittaya School

สุขภาพดี

good health

มีปัญญา

Have wit

ศรัทธามั่น

Faithful

หมั่นบริการ

Keep the service

     RangseeVittaya School

     รูัทันโรค

     Intensive English Program (IEP)

รุ้จักเรา

โรคมือเท้าปาก

หลักสูตร Intensive English Program (IEP)