คณะกรรมการบริหารภายใน

นายสมาน    ไชยสถาน
ผู้จัดการและผู้อำนวยการ

ศจ.สมนึก    ปินตาดวง
อนุศาสก

นางอรวรรณ    กัลชาญพิเศษ
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา

ศจ.วัฒนพงษ์    เกิดคำ
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

นางประนอม    อุดทา
ผู้ช่วยผู้จัดการ

นางสาวพิราวรรณ    ปวงแดง
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา

นายผดุง    เงินสร้อย
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน

ศจ.สนิท    สายรอคำ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการพิเศษและสัมพันธ์ชุมชน