ฝ่ายสนับสนุนการเรียนการสอน

นางอัษฎาพร    อุ่นบ้าน
หัวหน้าฝ่ายบุคลากรและธุรการ

นางประนอม    อุดทา
รักษาการหัวหน้าฝ่ายการบัญชี

นางสายสุนีย์    กิติมูล
หัวหน้าฝ่ายการเงิน

นายอุดร    ใสคำ
หัวหน้าฝ่ายพัสดุ ครุภัณฑ์

นายดลใจ    จันทร์ตา
หัวหน้าฝ่ายอาคารสถานที่และบริการ

นางกัลยาณี    ไชยสถาน
หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล
อนามัย  และโภชนาการ

นางวงเดือน    เกิดคำ
นายทะเบียน

นางสาวกาญจนา    รัตนไพบูลย์
หัวหน้าฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา
และสารสนเทศ

นางวาสนา    ภารณีจิรานนท์
เลขานุการผู้บริหาร

นายนิรันดร์    คำยอง
หัวหน้าแนะแนว

นายสุเมธี    พันชนะ
หัวหน้านักศึกษาวิชาทหารและเยาวชนทหาร

Mr.David Patrik Dooker
หัวหน้าครูชาวต่างชาติ

 

นางอำพร    ปัญญา
หัวหน้าแม่ครัว