แผนกปฐมวัย

นางสาวดรุณี    ขันทะสา
หัวหน้าแผนกปฐมวัยและหัวหน้าโครงการ IEP แผนกปฐมวัย

นางอรพินธ์    นามธง
หัวหน้างานวิชาการแผนกปฐมวัย

นางสาวจำปา    ปวงคำ
หัวหน้างานกิจการนักเรียนและอาคารสถานที่