แผนกประถมศึกษา

นายถนอม    ขันคำ
หัวหน้าแผนกประถมศึกษา

นายธวัช    เมืองแก้ว
หัวหน้างานกิจการนักเรียน

นางพัชรินทร์    สอาดล้วน
หัวหน้างานวิชาการและหัวหน้าโครงการ IEP แผนกประถมศึกษา

นางนงลักษณ์    เมืองแก้ว
หัวหน้างานวิชาการ

หัวหน้าระดับประถมศึกษา

นางสาวมาฆะศิริ    แสงดอก
หัวหน้าระดับประถมศึกษาปีที่ 1

นางนงลักษณ์    นกแก้ว
หัวหน้าระดับประถมศึกษาปีที่ 2

นางแสงดาว    แบนปิง
หัวหน้าระดับประถมศึกษาปีที่ 3

นางมัชญานันท์    คำภีระ
หัวหน้าระดับประถมศึกษาปีที่ 4

นางปรียวัลลิ์    วังชะรัตน์
หัวหน้าระดับประถมศึกษาปีที่ 5

นางสาวภรภัทร    จินาแก้ว
หัวหน้าระดับประถมศึกษาปีที่ 6

หัวหน้ากลุ่มสาระ

นางรุ่งฤดี    โพธิกาศ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางทัศนีย์    สุรีย์รัก
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางรินดา    รพีกาญจน์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

นายทวีสิทธิ์    ใสคำ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

นางละออง    แก้วกาศ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายจิรวิชญ์    ศิริพงษ์อำไพ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

นางนงลักษณ์    เมืองแก้ว
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

นางสาวสลามรัตน์    นรการผดุง
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ