แผนกมัธยมศึกษา

นายสุวรรณ    จรรยานะ
หัวหน้าแผนกมัธยมศึกษาตอนต้น

นางเจตรณี    บุญนาวา
หัวหน้างานวิชาการ แผนกมัธยมศึกษาตอนต้น

นางสาวสุรพิน    วรรณชัย
หัวหน้างานกิจการนักเรียน แผนกมัธยมศึกษาตอนต้น

โรงเรียนรังษีวิทยา                                                                                                                         RangseeVittaya School

นางสาวรัชดา    ปันเวียง
หัวหน้าแผนกมัธยมศึกษาตอนปลาย

นางเกศณีย์    จันทร์ตะมะ
หัวหน้างานวิชาการ แผนกมัธยมศึกษาตอนปลาย

นางสาวจันทร์จิรา    ทองอินทร์
หัวหน้างานกิจการนักเรียน แผนกมัธยมศึกษาตอนปลาย

หัวหน้าระดับมัธยมศึกษา

นางแสงเดือน    เงินสร้อย
หัวหน้าระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1

นายวิริยะ    เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา
หัวหน้าระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2

นางปิยพร    นันทิกูล
หัวหน้าระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3

 

นางขวัญใจ    จันทร์ตา
หัวหน้าระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4

ว่าที่ร้อยตรีอภิรักษ์    ศรีวิชัย
หัวหน้าระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5

นายองอาจ    เป็งปานันท์
หัวหน้าระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6

หัวหน้ากลุ่มสาระ

นางอุดมรัตน์    พจน์สุจริต
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย

นางรัตนา    กิจต๊ะสัย
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางณัฎฐ์ธิรา    อินทะพันธุ์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

นางสาวอรทัย    ใจยะสาร
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

นายอมรทัศน์    สันใจ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ศิลปะ

นางกุลยารัศมิ์    คณายุทธพงศ์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
สุขศึกษาและพลศึกษา

นางสายฝน    ถนอมวงษ์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพและเทคโนโลยี

นายศราวุธ    สอาดล้วน
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ