ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนรังษีวิทยา  ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ปีพุทธศักราช ๒๔๙๑    โดยศาสนาจารย์ทองคำ พันธุพงศ์   (ประธานคริสตจักรภาคที่ ๑)  ร่วมกับผู้ปกครองเมือง  จานิต  (คณะกรรมการธรรมกิจคริสตจักรที่ ๑ ฝาง)   ได้บริจาคที่ดินส่วนตัวจำนวน  ๑ ไร่ กับ ๒ งาน  เป็นที่ตั้งโรงเรียนในบ้านสบมาว อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่      ( บริเวณบ้านพักศิษยาภิบาล
คริสตจักรที่ ๑ ฝาง ในปัจจุบัน ) ให้ใช้ชื่อว่า “โรงเรียนรังษีวิทยา ” แต่งตั้งให้ผู้ปกครองดวงแสง  แสงบุญเรือง เป็นเจ้าของโรงเรียน  นายจู เข็มเล็ก  เป็นผู้จัดการ  และมี นางจันทร์คำ รัตนบุตร  เป็นครูใหญ่ เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษา ปีที่ ๑ ถึงมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ( หมายเหตุรายวัน , ๒๕๓๑ : ๑)

          ปีพุทธศักราช ๒๔๙๒   นายอุ่น  แสงจันทร์  ได้รับโอนกิจการโรงเรียนฯ จากคริสตจักรภาคที่ ๑  เนื่องจากคริสตจักรไม่สามารถดำเนินกิจการไปได้  เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม ปีพุทธศักราช ๒๔๙๒  ตามใบอนุญาตเลขที่ ๓ / ๒๔๙๒  ออกโดยข้าหลวงประจำจังหวัด ( ใบอนุญาตเกี่ยวกับโรงเรียนรังษีวิทยา  เล่ม ๑ : หน้า ๑ )     เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการดำเนินกิจการของโรงเรียนฯ  นายอุ่น  แสงจันทร์  ได้แต่งตั้งให้นายเสาร์  เชษฐชมภู  ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการโรงเรียน ส่วนครูใหญ่ไม่ปรากฏหลักฐานว่าเป็นผู้ใด     ทั้งนี้ โรงเรียนฯ ได้เปลี่ยนตัวบุคคลทำหน้าที่เป็นผู้บริหารมาเป็นระยะๆ

          ปีพุทธศักราช ๒๕๐๗  วันที่ ๑๗ พฤษภาคม  พุทธศักราช ๒๕๐๗ นายอุ่น  แสงจันทร์    ได้ย้ายสถานที่โรงเรียนจากบ้านสบมาว   ไปอยู่ริมถนนโชตนา   หมู่ ๙   ตำบลเวียง  อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นอาคาร ๒ชั้น ครึ่งตึกครึ่งไม้ จำนวน ๑๒ ห้องเรียน  เนื้อที่ ๑๒ ไร่  ( แบบ ร.๑๙ , ๒๔๙๑ : ๖ )  นายนพ  เมธา  ในขณะนั้นดำรงตำแหน่ง ผู้จัดการ และอนุญาตให้รับนักเรียนเป็นสหศึกษา ในชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  ใบอนุญาตเลขที่ ๑๑๒ / ๒๕๐๗ ( ใบอนุญาตเกี่ยวกับโรงเรียนรังษีวิทยา เล่ม ๑  :  หน้า ๓ )  กิจการของโรงเรียนภายใต้การดูแลของ นายอุ่น   แสงจันทร์  ได้พัฒนามาโดยตลอดเป็นเวลา  ๒๐ ปี

          ปีพุทธศักราช ๒๕๑๒   นายอุ่น   แสงจันทร์  ได้โอนกิจการโรงเรียนรังษีวิทยาให้แก่นายแพทย์พิพัฒน์  ตรังรัฐพิทย์  ซึ่งในขณะนั้นเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลแมคคอร์มิค จังหวัดเชียงใหม่ ( ใบอนุญาตเกี่ยวกับโรงเรียนรังษีวิทยา  เล่ม ๑ :หน้า ๕ –๑๘ )
ปีพุทธศักราช ๒๕๒๒ได้รับอนุญาตให้เปิดทำการสอนชั้นอนุบาลศึกษา ใบอนุญาตเลขที่ ๓๗๕ / ๒๕๒๒                   ( ใบอนุญาตเกี่ยวกับโรงเรียน รังษีวิทยา  เล่ม ๑ : หน้า  ๒๑ )

          ปีพุทธศักราช ๒๕๒๔  โรงเรียนรังษีวิทยา ได้รับอนุญาตให้ใช้อาคารเรียนต่างๆ ดังนี้
– ได้รับอนุญาตให้ใช้อาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ชั้นเดียว ๓ ห้องเรียน  ใบอนุญาตเลขที่ ๘ / ๒๕๒๔
– ได้รับอนุญาตให้ใช้อาคารคอนกรีตชั้นเดียว ๑ หลัง จำนวน ๖ ห้อง  ห้องพักครู ๑  ใบอนุญาตเลขที่ ๙ / ๒๕๒๔
– ได้รับอนุญาตให้ใช้อาคารไม้ชั้นเดียวจำนวน ๔ ห้องเรียน  อนุญาตเลขที่  ๑๐ / ๒๕๒๔
– ได้รับอนุญาตให้เปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  อนุญาตเลขที่ ๓๑๔ / ๒๕๒๔ ( ใบอนุญาตเกี่ยวกับโรงเรียนรังษีวิทยา  เล่ม ๑ :หน้า ๑๖ )
– ได้รับการรับรองวิทยฐานะจากกระทรวงศึกษาธิการ  นายแพทย์พิพัฒน์  ตรังรัฐพิทย์  ได้ดำเนินและพัฒนากิจการโรงเรียนฯ มาเป็นเวลา ๒๐ ปี

          ปีพุทธศักราช ๒๕๓๑  นายแพทย์พิพัฒน์   ตรังรัฐพิทย์   ได้โอนกิจการโรงเรียนรังษีวิทยาให้กับมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย เป็นผู้ดำเนินกิจการต่อไป โดยมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย  มอบหมายให้นายอรุณ  ทองดอนเหมือน เป็นผู้ลงนามแทน ( ใบอนุญาตเกี่ยวกับโรงเรียนรังษีวิทยา  เล่ม ๑ : หน้า ๒๗ –๒๙ )

          ปีพุทธศักราช ๒๕๓๑เป็นต้นมา  โรงเรียนรังษีวิทยา  ได้ดำเนินกิจการภายใต้มูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย  มีการจัดการบริหารเต็มรูปแบบ ตามระเบียบมูลนิธิฯ และตามพระราชบัญญัติการศึกษาเอกชน โดยแต่งตั้งให้มีคณะกรรมการบริหาร ( อำนวยการ ) โรงเรียน  ประธานกรรมการบริหาร ( อำนวยการ ) โรงเรียน  ทำหน้าที่เป็นผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาตโดยตำแหน่ง อยู่ในวาระคราวละ ๔ ปี ตามระเบียบข้อบังคับการบริหารหน่วยงานสถาบันของสภาคริสตจักรในประเทศไทยและมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย  ดังนี้

ปีพุทธศักราช ๒๕๓๑  มูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย  ได้แต่งตั้งให้ศาสนาจารย์บุญศักดิ์  จงวัฒนา  ทำหน้าที่เป็นผู้แทนผู้รับใบอนุญาต โดยนายเกรียงศักดิ์  โกมลรัตน์  ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการ ปฏิบัติหน้าที่จนถึงวันที่ ๓๑ สิงหาคม  พุทธศักราช ๒๕๓๑  จากนั้น  มูลนิธิฯได้แต่งตั้งผู้ปกครองเกษม  ตรีอินทอง  เป็นผู้จัดการ  เมื่อวันที่ ๑ กันยายน  พุทธศักราช ๒๕๓๑  และลาออก  เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๓๒

ปีพุทธศักราช ๒๕๓๑จนถึง ๒๕๔๖  มูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย  ได้แต่งตั้งให้ศาสนาจารย์บุญศักดิ์  จงวัฒนา  ทำหน้าที่เป็นผู้แทนผู้รับใบอนุญาต ( โรงเรียนรังษีวิทยา,๒๕๔๒ : ๓๐) โดยมีผู้ปกครองสถาพร   ลิ่มผดุง  ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการและอาจารย์ใหญ่ ( โรงเรียนรังษีวิทยา , ๒๕๔๒ : ๕๔ –๕๕ )

          ปีพุทธศักราช ๒๕๓๒  มูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย ได้แต่งตั้งให้ผู้ปกครองสถาพร   ลิ่มผดุง  เป็นผู้จัดการและอาจารย์ใหญ่ ( ผู้อำนวยการ )  ตั้งแต่วันที่ ๑๖  กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๓๒  จนถึง วันที่  ๓๐ เมษายน  พุทธศักราช ๒๕๕๒  ( หมายเหตุรายวัน , ๒๕๕๒ : ๕ )

ปีพุทธศักราช  ๒๕๔๖ จนถึง  ๒๕๕๒  มูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย  ได้แต่งตั้งให้ผู้ปกครองสมบูรณ์    ปัญญาพฤกษ์  ทำหน้าที่เป็นผู้แทนผู้รับใบอนุญาต  โดยมีผู้ปกครองสถาพร   ลิ่มผดุง   ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการและอาจารย์ใหญ่ ( ผู้อำนวยการ ) ปฏิบัติหน้าที่จนถึงวันที่ ๓๐ เมษายน  พุทธศักราช ๒๕๕๒  โดยมูลนิธิฯ ได้มีมติ ส.-ด. ๗๖ / ๒๐๐๙ โอนย้ายผู้ปกครองสถาพร  ลิ่มผดุง  ไปเป็นผู้จัดการโรงเรียนเชียงรายวิทยาคม  ตั้งแต่วันที่  ๑  พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๒ จนกว่าจะมีมติเปลี่ยนแปลง

ปีพุทธศักราช  ๒๕๕๒ จนถึง  ๒๕๕๔  มูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย  ได้แต่งตั้งให้ผู้ปกครองสมบูรณ์  ปัญญาพฤกษ์  ทำหน้าที่เป็นผู้แทนผู้รับใบอนุญาต โดยมี ศาสนาจารย์อรรถพงษ์   กมลรัตน์  ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการ และ นางทัศนีย์  ลิ่มผดุง  ทำหน้าที่เป็น ผู้อำนวยการ

ปีพุทธศักราช ๒๕๕๒  มูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย ได้แต่งตั้งศาสนาจารย์อรรถพงษ์   กมลรัตน์   เป็นผู้จัดการ  และแต่งตั้งให้นางทัศนีย์   ลิ่มผดุง  เป็นผู้อำนวยการ ตั้งแต่วันที่  ๑  พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๒  จนถึง  วันที่ ๓๐ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๕๙  ( หมายเหตุรายวัน , ๒๕๕๒ : ๕ )

ปีพุทธศักราช  ๒๕๕๔ จนถึง ๒๕๕๘  มูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย  ได้แต่งตั้งให้ผู้ปกครองชัชวาล  ไชยเศรษฐ  ทำหน้าที่เป็นผู้แทนผู้รับใบอนุญาต  โดยมี ศาสนาจารย์อรรถพงษ์   กมลรัตน์ ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการ และนางทัศนีย์    ลิ่มผดุง   ทำหน้าที่เป็น ผู้อำนวยการ

ปีพุทธศักราช  ๒๕๕๘ จนถึง ๒๕๕๙  มูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย  ได้แต่งตั้งให้ศาสนาจารย์ไตรรัตน์   ทองสัมฤทธิ์  ทำหน้าที่เป็นผู้แทนผู้รับใบอนุญาต  โดยมี ศาสนาจารย์อรรถพงษ์   กมลรัตน์ ทำหน้าที่เป็น ผู้จัดการ และนางทัศนีย์    ลิ่มผดุง   ทำหน้าที่เป็น ผู้อำนวยการ    ศาสนาจารย์อรรถพงษ์   กมลรัตน์ ปฏิบัติหน้าที่จนถึงวันที่ ๓๐ เมษายน  พุทธศักราช ๒๕๕๙  โดยมูลนิธิฯ ได้มีมติ ส. – ด. ๑๑๐ / ๒๐๑๖  โอนย้ายศาสนาจารย์อรรถพงษ์   กมลรัตน์  ไปปฏิบัติงานที่สำนักงานพันธกิจการศึกษา  ตำแหน่ง  ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานพันธกิจการศึกษา ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙  จนกว่าจะมีมติเปลี่ยนแปลง    นางทัศนีย์   ลิ่มผดุง  ปฏิบัติหน้าที่จนถึงวันที่ ๓๐ เมษายน  พุทธศักราช ๒๕๕๙  เนื่องจากเกษียณ  อายุงาน โดยมูลนิธิฯ ได้มีมติ ส. – ด. ๑๑๓ / ๒๐๑๖  ให้นางทัศนีย์   ลิ่มผดุง  เป็นบุคลากรประจำสำนักงานพันธกิจการศึกษา ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙  จนกว่าจะมีมติเปลี่ยนแปลง

ปีพุทธศักราช  ๒๕๕๙ จนถึง ปัจจุบัน  มูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย  ได้แต่งตั้งให้ศาสนาจารย์        ไตรรัตน์   ทองสัมฤทธิ์  ทำหน้าที่เป็นผู้แทนผู้รับใบอนุญาต  โดยมี นายสมาน  ไชยสถาน ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการ – รักษาการผู้อำนวยการ

ปีพุทธศักราช ๒๕๕๙  มูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย ได้แต่งตั้งนายสมาน  ไชยสถาน  เป็น ผู้จัดการ – รักษาการผู้อำนวยการ ตั้งแต่วันที่ ๑  พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙  จนถึง ปัจจุบัน ( หมายเหตุรายวัน , ๒๕๕๙ : ๙๗ )

           รายนามผู้รับใบอนุญาต
๑. นายดวงแสง              แสงบุญเรือง         พุทธศักราช  ๒๔๙๑
๒. นายอุ่น                     แสงจันทร์             พุทธศักราช  ๒๔๙๑ ถึง พุทธศักราช  ๒๕๑๒
๓. นายแพทย์พิพัฒน์      ตรังรัฐพิทย์           พุทธศักราช  ๒๕๑๒ ถึง พุทธศักราช  ๒๕๓๑
๔. มูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย เมื่อ ๑๙ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๓๑ จนถึง  ปัจจุบัน  โดยมีผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาตตามระเบียบของมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย  ดังนี้
๔.๑  นายอรุณ         ทองดอนเหมือน      ตั้งแต่ ๑๙ มกราคม ๒๕๓๑
๔.๒  นายบุญศักดิ์     จงวัฒนา              ตั้งแต่พุทธศักราช ๒๕๓๑     ถึง พุทธศักราช  ๒๕๔๕
๔.๓  นายสมบูรณ์     ปัญญาพฤกษ์       ตั้งแต่พุทธศักราช ๒๕๔๖     ถึง พุทธศักราช  ๒๕๕๔
๔.๔  นายสมบูรณ์     ปัญญาพฤกษ์       ตั้งแต่พุทธศักราช ๒๕๕๒     ถึง พุทธศักราช  ๒๕๕๔
๔.๕  นายชัชวาล       ไชยเศรษฐ            ตั้งแต่พุทธศักราช ๒๕๕๔     ถึง พุทธศักราช  ๒๕๕๘
๔.๖  นายไตรรัตน์      ทองสัมฤทธิ์          ตั้งแต่พุทธศักราช ๒๕๕๘     ถึง พุทธศักราช  ๒๕๖๒

            รายนามผู้จัดการ
๑.  นายจู                     เข็มเล็ก               ตั้งแต่   พุทธศักราช ๒๔๙๑
๒.  นายเสาร์                เชษฐชมภู           ตั้งแต่   พุทธศักราช ๒๔๙๒
๓.  นายนพ                  เมธา                  ตั้งแต่   ไม่ปรากฏหลักฐาน
๔.  นายเดชา               วัฒนาพร            ตั้งแต่   ไม่ปรากฏหลักฐาน                ถึง วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๐๕
๕.  นายนพ                  เมธา                  ตั้งแต่   วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๐๕       ถึง วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๒๖
๖.  นายอินสอน            เมธา                  ตั้งแต่   วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๒๖       ถึง วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๒๘
๗.  นายชัชวาล            ไชยเศรษฐ           ตั้งแต่   วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๒๘    ถึง  วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๒๙
๘.  นายเกรียงศักดิ์       โกมลรัตน์           ตั้งแต่   วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๒๙         ถึง วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๓๑
๙.  นายเกษม               ตรีอินทอง          ตั้งแต่   วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๓๑       ถึง วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๓๒
๑๐. นายสถาพร            ลิ่มผดุง              ตั้งแต่   วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๓๒   ถึง วันที่ ๓๐ เมษายน  ๒๕๕๒
๑๑. นายอรรถพงษ์        กมลรัตน์            ตั้งแต่   วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๒    ถึง วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๙
๑๒. นายสมาน             ไชยสถาน           ตั้งแต่   วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙    ถึง  ปัจจุบัน

            รายนามครูใหญ่ / อาจารย์ใหญ่ / ผู้อำนวยการ
เนื่องจากในอดีต  มีการเปลี่ยนแปลงครูใหญ่บ่อยครั้ง  ซึ่งไม่สามารถยืนยัน วัน เดือน ปีที่ทำหน้าที่ได้  จึงระบุวัน  เดือน ปี  เท่าที่มีหลักฐานปรากฏเท่านั้น
๑.   นางจันทร์คำ         รัตนบุตร                              ไม่ปรากฏหลักฐาน
๒.   นางปราณี            บัวจันทร์                              ไม่ปรากฏหลักฐาน
๓.   นายประยูร          พันธุพงศ์                               ไม่ปรากฏหลักฐาน
๔.   นายวินัย              ชัยนิลพันธ์                            ไม่ปรากฏหลักฐาน
๕.   นายพิทักษ์           บานนิกุล ( รักษาการ )           ไม่ปรากฏหลักฐาน
๖.   นายจำนงค์           พรหมภักดิ์                           ไม่ปรากฏหลักฐาน
๗.  น.ส.ศิลนารถ         ชุมศรี                                   ไม่ปรากฏหลักฐาน
๘.   นายบุญมาก         แสงจันทร์                             ไม่ปรากฏหลักฐาน
๙.   นายอินสอน          เมธา                                    ไม่ปรากฏหลักฐาน
๑๐. นายนิรันดร์          อินทะพันธ์                             ไม่ปรากฏหลักฐาน
๑๑. นายสุรพล            สิทธิธัญญ์ ( รักษาการ )          ไม่ปรากฏหลักฐาน
๑๒. นายพิทักษ์          บานนิกุล                               ตั้งแต่ วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๓๑       ถึง ไม่ปรากฏหลักฐาน
๑๓. นายสมศักดิ์         ตาฬุมาศสวัสดิ์ (รักษาการ)     ไม่ปรากฏหลักฐาน       ถึง วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๓๒
๑๔. นายสถาพร          ลิ่มผดุง                                ตั้งแต่ วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๓๒    ถึง วันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๒
๑๕. นางทัศนีย์           ลิ่มผดุง                                 ตั้งแต่ วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๒     ถึง วันที่ ๓๐เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙
๑๖. นายสมาน           ไชยสถาน                              ตั้งแต่  วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙         ถึง ปัจจุบัน