ปรัชญาการศึกษา

“การศึกษาเพื่อชีวิตที่ดี : Education  for   the  Better   Life ”
          ซึ่งหมายถึง  ในการจัดการศึกษาของโรงเรียนรังษีวิทยาแก่ชุมชน  โรงเรียนมุ่งที่จะพัฒนาให้ผู้เรียนเป็นบุคคลที่มีสุขภาพดี  ทั้งกาย และจิตใจ  อันเป็นพื้นฐานสำคัญของการดำเนินชีวิต  ที่จะเป็นปัจจัยส่งผลต่อการพัฒนาความคิด   ความรู้อย่างเป็นกระบวนการ  เพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน โดยยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม  ตามหลักความเชื่อของศาสนา และยอมอุทิศตนเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นและกำหนดคำขวัญของโรงเรียน คือ“สุขภาพดี  มีปัญญา  ศรัทธามั่น  หมั่นบริการ”