วิสัยทัศน์โรงเรียน

วิสัยทัศน์โรงเรียน

โรงเรียนรังษีวิทยา มุ่งบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา พัฒนาสถานศึกษาเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ พัฒนาครู บุคลากรสถานศึกษา ตลอดจนจัดการศึกษาบนรากฐานความเชื่อของคริสต์ศาสนา เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  มีคุณธรรม  จริยธรรม  มีสุขภาวะที่ดี  มีสนุทรียภาพ  มีความเป็นเลิศด้านวิชาการ ก้าวล้ำเทคโนโลยี  ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  ดำรงชีวิตบนพื้นฐานแห่งความพอเพียง  และอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข