นโยบายและวัตถุประสงค์

นโยบายของโรงเรียน

1. เพื่อจัดการศึกษาตามปรัชญา  นโยบาย  วัตถุประสงค์ของมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย
2. เพื่อจัดการศึกษาให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๔๕) และนโยบายการจัดการศึกษาของรัฐ

วัตถุประสงค์ของโรงเรียน

1. เพื่อเป็นพยานแห่งความรักของพระเยซูคริสต์
2. เพื่อให้ปรัชญาชีวิตที่สอดคล้องกับปรัชญาการศึกษาของโรงเรียน
3. เพื่อพัฒนาเยาวชนให้เจริญขึ้นตามศักยภาพของตนทั้งมีคุณภาพและประสิทธิภาพ เป็นพลเมืองดีรับใช้สังคมและประเทศชาติ
4. เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระของรัฐในการจัดการศึกษา
5. เพื่อจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในรูปแบบการศึกษาในระบบ นอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
6. เพื่อให้บริการที่เกี่ยวเนื่องกับการเรียนการสอนหรืออุปกรณ์เกี่ยวกับการเรียนการสอนให้แก่นักเรียน  ครู  ผู้ปกครอง และบุคลากรของโรงเรียน 
7. เพื่อให้บริการด้านวิชาการและบริการอื่นที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษาแก่ชุมชน
8. เพื่อจัดการศึกษาให้เป็นไปตามปรัชญา นโยบาย วัตถุประสงค์ของมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทยซึ่งเป็นผู้รับใบอนุญาต     

ปรัชญาการจัดการศึกษา
โรงเรียนรังษีวิทยา เป็นโรงเรียนของมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย ผู้รับใบอนุญาต ตั้งอยู่บนรากฐานความเชื่อคริสตศาสนานิกายโปรเตสแตนท์มุ่งฝึกอบรมและจัดการศึกษาแก่เยาวชนโดยไม่จำกัดเชื้อชาติ ศาสนา และฐานะของบุคคล เพื่อพัฒนาคนให้มีคุณภาพ สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและประเทศชาติ  ให้ถึงความสมบูรณ์ด้วยการเป็นพลเมืองดี มีความรักชาติ ศรัทธาในศาสนา และจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ มีมนุษยธรรม มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ มีสุขนิสัยและสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์ มีจิตใจและอารมณ์มั่นคง มีความรอบรู้เป็นเลิศทางวิชาการ มีศักยภาพในการปฏิบัติงาน และประกอบอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถดำรงตนอย่างพอเพียงและอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมี สันติสุข อันเป็นการจัดการศึกษาเพื่อให้ผู้เรียนมีชีวิตที่สมบูรณ์ตามแบบพระเยซูคริสต์

วิสัยทัศน์โรงเรียน
โรงเรียนรังษีวิทยา มุ่งบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา พัฒนาสถานศึกษาเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ พัฒนาครู บุคลากรสถานศึกษา ตลอดจนจัดการศึกษาบนรากฐานความเชื่อของคริสต์ศาสนา เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  มีคุณธรรม  จริยธรรม  มีสุขภาวะที่ดี  มีสนุทรียภาพ  มีความเป็นเลิศด้านวิชาการ ก้าวล้ำเทคโนโลยี  ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  ดำรงชีวิตบนพื้นฐานแห่งความพอเพียง  และอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข

ปรัชญาการศึกษาของโรงเรียน
“การศึกษาเพื่อชีวิตที่ดี : Education  for   the  Better   Life ”
          ซึ่งหมายถึง  ในการจัดการศึกษาของโรงเรียนรังษีวิทยาแก่ชุมชน  โรงเรียนมุ่งที่จะพัฒนาให้ผู้เรียนเป็นบุคคลที่มีสุขภาพดี  ทั้งกาย และจิตใจ  อันเป็นพื้นฐานสำคัญของการดำเนินชีวิต  ที่จะเป็นปัจจัยส่งผลต่อการพัฒนาความคิด   ความรู้อย่างเป็นกระบวนการ  เพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน โดยยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม  ตามหลักความเชื่อของศาสนา และยอมอุทิศตนเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นและกำหนดคำขวัญของโรงเรียน คือ“สุขภาพดี  มีปัญญา  ศรัทธามั่น  หมั่นบริการ”

อัตลักษณ์โรงเรียน
          โรงเรียนรังษีวิทยา เป็นโรงเรียนของมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย ผู้รับใบอนุญาต ตั้งอยู่บนรากฐานความเชื่อคริสตศาสนานิกายโปรเตสแตนท์มุ่งฝึกอบรมและจัดการศึกษาแก่เยาวชนโดยไม่จำกัดเชื้อชาติ ศาสนา และฐานะของบุคคล เพื่อพัฒนาคนให้มีคุณภาพ สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและประเทศชาติ  ให้ถึงความสมบูรณ์ด้วยการเป็นพลเมืองดี มีความรักชาติ ศรัทธาในศาสนา และจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ มีมนุษยธรรม มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ มีสุขนิสัยและสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์ มีจิตใจและอารมณ์มั่นคง มีความรอบรู้เป็นเลิศทางวิชาการ มีศักยภาพในการปฏิบัติงาน และประกอบอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถดำรงตนอย่างพอเพียงและอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมี สันติสุข อันเป็นการจัดการศึกษาเพื่อให้ผู้เรียนมีชีวิตที่สมบูรณ์ตามแบบพระเยซูคริสต์
          การกำหนดอัตลักษณ์ของนักเรียนโรงเรียนรังษีวิทยา  ได้ใช้หลักคำสอนของพระเยซูคริสต์เป็นพื้นฐาน คือ “ รักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเอง”เป็นคุณธรรมจริยธรรมที่ปลูกฝังให้นักเรียน  มีความรัก  ความเมตตา ช่วยเหลือเกื้อกูลแบ่งปัน  ช่วยเหลือเอื้ออาทรต่อเพื่อนบ้าน ประกอบด้วยมนุษย์ทุกคนและสิ่งมีชีวิตที่อยู่รอบตัวให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และรู้จักให้อภัยผู้อื่นตามแบบอย่างของพระเยซูคริสต์ อันเป็นคุณลักษณะที่ดี จนเกิดเป็นอุปนิสัยที่ดีติดตัวนักเรียนดังนั้น  นักเรียนโรงเรียนรังษีวิทยา จะเป็นผู้ที่นำคุณธรรมมาเป็นเครื่องเตือนสติ นำความรัก ความเมตตาของโรงเรียนมาเป็นเครื่องประโลมจิตใจ เพื่อว่านักเรียนจะได้เป็นผู้ที่มีชีวิตที่มีสง่าราศีในสังคม  

เอกลักษณ์ของโรงเรียน
     โรงเรียนรังษีวิทยา เป็นโรงเรียนของมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย ผู้รับใบอนุญาต ตั้งอยู่บนรากฐานความเชื่อคริสตศาสนานิกายโปรเตสแตนท์มุ่งฝึกอบรมและจัดการศึกษาแก่เยาวชนโดยไม่จำกัด        เชื้อชาติ ศาสนา และฐานะของบุคคล เพื่อพัฒนาคนให้มีคุณภาพ สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและประเทศชาติให้ถึงความสมบูรณ์ด้วยการเป็นพลเมืองดี มีความรักชาติ ศรัทธาในศาสนา และจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ มีมนุษยธรรม มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ มีสุขนิสัยและสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์ มีจิตใจและอารมณ์มั่นคง มีความรอบรู้เป็นเลิศทางวิชาการ มีศักยภาพในการปฏิบัติงาน และประกอบอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถดำรงตนอย่างพอเพียงและอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมี สันติสุข อันเป็นการจัดการศึกษาเพื่อให้ผู้เรียนมีชีวิตที่สมบูรณ์ตามแบบพระเยซูคริสต์

โรงเรียนรังษีวิทยาได้กำหนดเอกลักษณ์คือ      “ การจัดการศึกษาเพื่อชีวิตที่ดี  ”

     หมายถึง โรงเรียนมีรูปแบบการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพผู้เรียนเป็นสำคัญ  โดยใช้กระบวนการจัดการศึกษาที่เน้นทั้งความรู้  คุณธรรม   และกระบวนการเรียนรู้ให้เหมาะสม ในแต่ละระดับการศึกษา และปลูกฝังคุณธรรมตามหลักธรรมคำสอนของคริสตศาสนารวมทั้งค่านิยมที่ดี คุณลักษณะอันพึงประสงค์  นอกจากนั้นส่งเสริมให้ครูผู้สอน จัดบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนการสอน  ใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ มีการประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชน รวมทั้งการประเมินผลผู้เรียน โดยโรงเรียนมุ่งเน้นพิจารณาจากพัฒนาการของผู้เรียน ความประพฤติ การสังเกตพฤติกรรมการเรียน การร่วมกิจกรรม การทดสอบ ส่งผลให้นักเรียนโรงเรียนรังษีวิทยาเป็นคนดี คนเก่ง และ อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข รวมถึง ส่งผลให้ผู้ปกครอง ชุมชน มีความเชื่อมั่นในการจัดการศึกษาของโรงเรียนรังษีวิทยาอย่างยั่งยืน