นักเรียนรับรางวัลพระราชทาน

                         ศักดิ์ศรีแห่งนักเรียนพระราชทาน คือ ศักดิ์ศรีแห่งผลงาน เพื่อพัฒนาเยาวชนไทย

 


เด็กชายสุพจน์      ฤทธิ์ฉิ้ม
นักเรียนพระราชทาน ระดับประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2530

 


เด็กชายสุพจน์    ฤทธิ์ฉิ้ม

นักเรียนพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2533

 

เด็กหญิงรัตนลักาณ์    ตุงคนาคร
นักเรียนพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปีการศึกษา 2545

 


นางสาวสรารัตน์    วงค์เมือง

นักเรียนพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปีการศึกษา 2547

เด็กหญิงกมลทิพย์    เจริญสากล

นักเรียนพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปีการศึกษา 2555