ประวัติความเป็นมา

          สมาคมนี้ชื่อว่า “ สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนรังษีวิทยา “ เป็นภาษาอังกฤษว่า  THE PARENTS AND TEACHERS ASSOCIATION OF RANGSEE VITTAYA SCHOOL   สำนักงานของสมาคมฯตั้งอยู่ ณ โรงเรียนรังษีวิทยา  เลขที่  262  ถนนโชตนา  ตำบลเวียง  อำเภอฝาง  จังหวัดเชียงใหม่  50110

ตราสมาคม

 

 

วัตถุประสงค์

1. เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง ผู้ปกครองนักเรียน ครู และโรงเรียน
2. เพื่อช่วยเสนอความคิดเห็นในการพัฒนาโรงเรียนด้านต่างๆ
3. เพื่อร่วมมือกันสนับสนุนส่งเสริมการให้การอบรมและการศึกษาให้นักเรียนเป็นพลเมืองที่ดีของชาติ
4. เพื่อให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นและประสบการณ์ในการป้องกันและแก้ไข
5. ร่วมมือและสร้างความสัมพันธ์กับรัฐบาล องค์การ สมาคม หรือคณะบุคคล ในอันที่จะส่งเสริมให้เยาวชนมีความประพฤติ ความรู้ พลานามัยสมบูรณ์ ทั้งนี้ไม่เกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด
6. เพื่อส่งเสริมสวัสดิการของนักเรียน และผู้ปกครองของนักเรียน
7. สมาคมฯไม่จัดตั้งโต๊ะบิลเลียด และไม่ให้มีการจัดเล่นการพนันในสมาคมฯโดยเด็ดขาด