ประวัตินายกสมาคมฯ

นายพัชรายุธ    พงษ์อมรพรหม
นายกสมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนรังษีวิทยา

 

ครอบครัว
          สมรสกับนางรัตนา    พงษ์อมรพรหฒ  มีบุตร 2 คน  
            1.ด.ช.ธีร์จุฬา    พงษ์อมรพรหม     นักเรียนชั้นอนุบาล 3/1  (ห้อง IEP)   โรงเรียนรังษีวิทยา
             2. ด.ช.ณฐพัชร์    พงษ์อมรพรหม   นักเรียนชั้นเตรียมอนุบาล   โรงเรียนรังษีวิทยา

ประวัติการศึกษา
          พ.ศ. 2532     จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  โรงเรียนรังษีวิทยา
          พ.ศ. 2535     จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
          พ.ศ. 2538     จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
          พ.ศ. 2542     จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์บัณฑิต  มหาวิทยาลัยพายัพ
          พ.ศ. 2553     จบการศึกษาระดับปริญญาโท นิติศาสตร์มหาบัณฑิต  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
          พ.ศ. 2545     เนติบัณฑิตไทย สมัยที่ 54 สถาบัณเนติบัณฑิตยสภา

ประวัติการทำงาน
          สำนักงานอัยการสูงสุด  พ.ศ. 2552 เป็นต้นมา

ปัจจุบัน
           ดำรงตำแหน่งรองอัยการจัดหวัด  สำนักงานอัยการจังหวัดฝาง 

คติประจำใจ
          ความดีเอาชนะทุกสิ่ง