โครงการจิตสำนึกรักเมืองไทย ประจำปี ๒๕๖๑ (ปีที่ ๑๐)

 โครงการจิตสำนึกรักเมืองไทย ประจำปี ๒๕๖๑ (ปีที่ ๑๐)

บทสรุปผู้บริหาร

โครงการจิตสำนึกรักเมืองไทย เป็นโครงการต่อเนื่องของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ดำเนินการโดยสำนักงานเลขานุการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ในการสร้างจิตสำนึกในการป้องกันประเทศและรักษาความมั่นคง มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างสำนึกและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการสนับสนุนงานความมั่นคงของชาติและความรับผิดชอบต่อสาธารณะ โดยมีเป้าหมายเป็นเด็กและเยาวชน ซึ่งเป็นพลัง    ที่สำคัญต่ออนาคตของชาติ เน้นสร้างการมีส่วนร่วมของเยาวชนด้วยการเปิดเวทีให้เยาวชนได้ร่วมสะท้อนแนวคิด มุมมอง ต่อสถานการณ์บ้านเมือง ผ่านหัวข้อที่กำหนด เพื่อให้ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด            โดยเยาวชนได้พิจารณาศึกษาค้นคว้า แลกเปลี่ยนความเห็นถึงสภาวะทางสังคม เพื่อตกผลึกแนวคิดในการสร้างสรรค์ผลงานผ่านกิจกรรมการประกวด ซึ่งในแต่ละปีจะกำหนดหัวข้อและกิจกรรมการประกวดให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในห้วงเวลา ดังนี้

ปีที่ ๑   การประกวดผลงานจิตรกรรม (ภาพวาด) ในหัวข้อ “ทำให้พ่อได้สุขใจ ทำให้ไทย ได้มั่นคง”
ปีที่ ๒   การประกวดผลงานภาพถ่าย และภาพยนตร์สั้น ในหัวข้อ “จิตสำนึกรักเมืองไทย”
ปีที่ ๓   การประกวดผลงานการสร้างสรรค์บทเพลง ภาพถ่าย และสปอตโทรทัศน์ในหัวข้อ “ร่วมกัน…เดินหน้าประเทศไทย”
ปีที่ ๔   การประกวดผลงานการสร้างสรรค์บทเพลง ภาพถ่าย และสปอตโทรทัศน์ในหัวข้อ “สำนึกดี…ร่วมกันเดินหน้าประเทศไทย”
ปีที่ ๕   การประกวดผลงานการสร้างสรรค์บทเพลง ภาพถ่าย และสปอตโทรทัศน์ในหัวข้อ “ความเมตตา…ปรารถนาดีต่อกัน”
ปีที่ ๖   การประกวดผลงานการสร้างสรรค์บทเพลง โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ และสปอตโทรทัศน์ ในหัวข้อ “คนรุ่นใหม่…ร่วมต้านทุจริต”
ปีที่ ๗   การประกวดการแสดง ในหัวข้อ “Show Time Show Thai”
ปีที่ ๘   การประกวดวาดภาพ และภาพยนตร์สั้น ในหัวข้อ “Stronger  Together เราจะเติบโตและแข็งแกร่งไปด้วยกัน”
ปีที่ ๙   การประกวดโครงงานในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นในหัวข้อ “เยาวชนนักพัฒนา The Young Developers”

                 

โครงการจิตสำนึกรักเมืองไทย ปีที่ ๑๐
            สำหรับการดำเนินโครงการจิตสำนึกรักเมืองไทยประจำปี ๒๕๖๑ (ปีที่ ๑๐) เป็นการสานต่อแนวความคิดและการดำเนินงานของปีที่ผ่านมา โดยขยายผลสร้างการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ ของสังคม   ในการสร้างความรัก ความสามัคคีของคนในชาติ โดยเปิดโอกาสให้เยาวชนได้มีเวทีแสดงความสามารถและความคิดสร้างสรรค์ผ่านกิจกรรมการประกวดโครงการในการทำประโยชน์เพื่อสาธารณะ เพื่อเป็นต้นแบบในการพัฒนาชุมชนอย่างมั่นคง และเกิดความยั่งยืนอย่างมีส่วนร่วมของภาคประชาชนต่อไป รวมทั้งเป็นการสร้างพื้นฐานในการทำสาธารณประโยชน์ตามรอยเบื้องพระยุคลบาทของ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ภายใต้หัวข้อ “ร่วมคิด ร่วมทำ รวมพลังสร้างสรรค์สังคมไทย” โดยมีกลุ่มเป้าหมาย      เป็นนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ถึงระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า

            การดำเนินโครงการโดยประสานความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ ประกอบด้วย สถาบันการศึกษา ทั้งจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาค สื่อสารมวลชน ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม โดย สำนักงานเลขานุการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็นหน่วยงานหลักในการประสานงาน และดำเนินการต่อกลุ่มเป้าหมาย ด้วยการปลูกฝังแนวความคิด ตลอดจนการสร้างสำนึกความรับผิดชอบและการมีส่วนร่วม ทางสังคมของเยาวชนให้ร่วมปฏิบัติผ่านกิจกรรมที่เป็นประโยชน์    เป็นความต้องการของชุมชน และนำผลการดำเนินโครงการสาธารณประโยชน์เผยแพร่สู่สาธารณะผ่านสื่อต่างๆ พร้อมทั้งขยายผลโดยการนำผลผลิตจากการประกวดมาเผยแพร่สู่สาธารณะผ่านสื่อต่างๆ
             ทั้งนี้ สิ่งที่ได้รับจากการดำเนินโครงการในประการสำคัญ คือ การร่วมกันตระหนักถึงความรัก รับผิดชอบต่อสังคมประเทศชาติ การมีส่วนร่วมกันสะท้อนแนวคิด และมุมมองทางสังคม สู่การขับเคลื่อนสังคม ผ่านกระบวนการร่วมคิด ร่วมทำ จากการประสานงานกันทั้งองค์กรทางการศึกษา และภาคประชาสังคม        ที่มีอุดมการณ์ แนวคิด และเป้าประสงค์ร่วมกัน ที่อยากเห็นประเทศไทย ก้าวเดินไปข้างหน้าอย่างมีความสุข        ในสังคมที่มีคุณภาพ ด้วยความมั่นคงยังยืนสืบไป

                     

——————————————————————————————————————————————————————–