การจัดการเรียนการสอนแบบบรูณาการ เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้

แผนกปฐมวัย  นำนักเรียนในระดับชั้น อนุบาล 2  ทัศนศึกษานอกห้องเรียน  ตามหน่วยการเรียนรู้   การจัดการเรียนการสอนแบบบรูณาการเพื่อให้เด็กได้เรียนรู้ของจริงตามหน่วนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โครงงานตลาด  เพื่อเสริมทักษะและพัฒนาการต่างๆ ณ ตลาดป่าบง เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2561