การประชุมกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครู ครั้งที่ 3/2561

นายพัชรายุธ  พงษ์อมรพรหม  นายกสมาคมฯ เป็นประธานในการประชุมกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครู ครั้งที่ 3/2561 เพื่อชี้แจงผลการดำเนินงานที่ผ่านมา รวมถึงการวางแผนงานในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ตลอดปีการศึกษา  ณ ห้องสดุดี หอประชุมอินสอนฮอลล์ โรงเรียนรังษีวิทยา เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2561