การอบรมหลักสูตร “ศาสตร์แห่งการเข้าใจนักเรียน ตามตัวตนที่แตกต่าง” ปีการศึกษา 2561

การอบรมหลักสูตร  “ศาสตร์แห่งการเข้าใจนักเรียน ตามตัวตนที่แตกต่าง”  โดยมี นายเจตนิพิฐ รอบคอบ  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเวียงฝาง เป็นประธานในพิธี  และได้เชิญ อ.อดิศัย  วิริยะประสบโชค มาเป็นวิทยากรมาอบรมให้ความรู้ครูโรงเรียน ที่สังกัดศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาตำบลเวียง  ณ หอประชุมอินสอนฮอลล์ โรงเรียนรังษีวิทยา เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2561