วันงดสูบบุหรี่โลก ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  ร่วมกิจกรรมรณรงค์ให้ความรุ้ และประชาสัมพันธ์  ในวันงดสูบบุหรี่โลก  ณ ลานเอนกประสงค์ หน้าอาคารสิริพระคุณ