วันงดสูบบุหรี่โลก ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  โดยมีกิจกรรมรณรงค์  ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ ถึงโทษของสิ่งเสพติด รวมถึงกิจกรรมการประกวดวาดภาพ ประกวดคำขวัญ  ณ ลานเอนกประสงค์หน้าอาคารสิริพัฒน์ เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2561