ตรวจสุขภาพช่องปากนักเรียน ระดับชั้นปฐมวัย

เจ้าหน้าที่จากฝ่ายทันตสาธารณสุขโรงพยาบาลฝาง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ มาให้บริการตรวจสุขภาพช่องปากให้กับนักเรียนในระดับชั้นปฐมวัย  ณ โรงเรียนรังษีวิทยา เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2561