ตรวจสุขภาพฟัน นักเรียนระดับชั้นปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2561

เจ้าหน้าที่ กลุ่มงานทัตกรรม โรงพยาบาลฝาง มาให้บริการตรวจเช็คและอุดฟัน ให้กับนักเรียนในระดับชั้นอนุบาล 1 ถึง 3  ณ โรงเรียนรังษีวิทยา  เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2561