นักเรียน (Top Three) ประจำปีการศึกษา 2560

โรงเรียนรังษีวิทยา ขอแสดงความยินดีกับนักเรีึยน ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 ที่มีผลการเรียนดีเด่น 3 อันดับแรก (Top Three) ภาคเรียนที่ 1/2560