นักเรียนที่สอบผ่านเข้าโครงการโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 1 ประจำปีการศึกษา 2561

อ.สมาน  ไชยสถาน  ผู้จัดการ-ผู้อำนวยการ ร่วมแสดงความยินดีและมอบทุน ให้กับนักเรียนที่สอบผ่านเข้าโครงการโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 1 ประจำปีการศึกษา 2561  จำนวน 10 คน
ในรายวิชาฟิสิกส์ 3 คน , เคมี 3 คน , ชีววิทยา 3 คน และ ดาราศาสตร์ 1 คน   ณ ลานเอนกประสงค์ หน้าอาคารสิริพระคุณ โรงเรียนรังษีวิทยา  เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2561

1. นายวิริทธิ์พล              ราศรี             ม.5/1     สอบติดค่ายเคมีโอลิมปิก
2. นางสาวชีวาพร           ชูดวง            ม.5/1     สอบติดค่ายเคมีโอลิมปิก
3. นางสาวกรณ์กาญจน์    ยับ                ม.5/1     สอบติดค่ายเคมีโอลิมปิก

4. นายเศรษฐวุฒิ            แซ่หลี่           ม.5/2     สอบติดค่ายฟิสิกส์โอลิมปิก
5. นายณัฐวุฒิ                สุรินต๊ะ           ม. 5/1    สอบติดค่ายฟิสิกส์โอลิมปิก
6. นายพิชนันท์              ศรีเมือง          ม.5/2     สอบติดค่ายฟิสิกส์โอลิมปิก

7. นางสาวนาฏนฤตย์       สุทธิสวรรค์     ม.5/1     สอบติดค่ายชีววิทยาโอลิมปิก
8. นางสาวเปรมกมล        อินหวัน          ม.5/1     สอบติดค่ายชีววิทยาโอลิมปิก
9. นายเทวฤทธิ์              สมฤทธิ์          ม.5/1    สอบติดค่ายชีววิทยาโอลิมปิก

10. นางสาวนรีรัตน์         ล้อมีชัย          ม. 5/3    สอบติดค่ายดาราศาสตร์โอลิมปิก