ประชุมคณะกรรมการอำนวยการสภาคริสตจักรในประเทศไทย สมัยสามัญ ครั้งที่ 2 / 2018

อ.สมาน  ไชยสถาน  ผู้จัดการ-ผู้อำนวยการ โรงเรีนยรังษีวิทยา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการสภาคริสตจักรในประเทศไทย สมัยสามัญ ครั้งที่ 2 / 2018  ณ สภาคริสตจักรในประเทศไทย กรุงเทพมหานคร  ระหว่างวันที่ 13 – 14 กันยายน 2561