ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา 1/2561

ประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 1/2561
รอบเช้า  ระดับชั้น อนุบาล-ประถมศึกษา
รอบบ่าย ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ณ หอประชุมอินสอนฮอลล์ โรงเรียนรังษีวิทยา