พิธีแต่งตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561

โรงเรียนรังษีวิทยา จัดพิธีแต่งตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีคณะกรรมการสภานักเรียนที่ได้รับการเลือกเข้ามาทั้งในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย  ณ หอประชุมอินสอนฮอลล์ โรงเรียนรังษีวิทยา  เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2561