มอบทุนการศึกษา นักเรียนสอบ O-NET

อ.สมาน   ไชยสถาน  ผู้จัดการ-ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบทุนการศึกษาและเกียรติบัตรให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2560  เนื่องจากสามารถสอบวัดความรู้ระดับชาติ O-NET ได้คะแนนสูงสุดในระดับโรงเรียน
1. นายพีรวิชญ์    พรจิโรภาส              วิชาคณิตศาสตร์       97.50    คะแนน     และ วิชาวิทยาศาสตร์      76.70    คะแนน
2. น.ส.พิมพ์ชนก    ก้อนสมบัติ           วิชาภาษาไทย          91.50    คะแนน
3. นายสหัสวรรษ    บุญสงค์               วิชาอังกฤษ              76.25    คะแนน
4. น.ส.ภูริชญา       ศุภวนานุสรณ์       วิชาสังคมศึกษา        61.00    คะแนน
5. น.ส.วิชราภรณ์    ไชยา                  วิชาคณิตศาสตร์        97.50    คะแนน