รางวัลยอดเยี่ยมอันดับที่ 1 แข่งวาดภาพ TOYOTA DREAM CAR ART CONTEST 2018

เด็กหญิงภควรรณ   ชาญประเสริฐกิจ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2  ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมอันดับที่ 1 ระดับอายุ 12 – 15 ปี  ในการแข่งขันวาดภาพ TOYOTA DREAM CAR ART CONTEST 2018   ชื่อผลงาน Moving to the New Universe car   โดยได้รับถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และรับประกาศนียบัตร พร้อมทุนการศึกษาจาก บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ซึ่งผลงานของนักเรียนจะถูกส่งไปแข่งขันต่อระดับ World Award ที่ประเทศญีุ่ป่น ในเดือนสิงหาคม 2561