ร่วมงานเกษียณอายุราชการ สมาคมครูและบุคลากรทางการศึกษาอำเภอฝาง

อ.สมาน  ไชยสถาน  ผู้จัดการ-ผู้อำนวยการ  และ อ.อรวรรณ  กัลชาญพิเศษ  รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการฯ ตัวแทนโรงเรีนยรังษีวิทยา  ร่วมงานเกษียณอายุราชการ สมาคมครูและบุคลากรทางการศึกษาอำเภอฝาง ณ ร้านอาหารศิริชัย 2 เสาหิน เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2561