ร่วมแข่งขันการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ในงานวันวิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

สาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี…โดยครูสายฝน ถนอมวงษ์ได้นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ในงานวันวิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในวันที่ 7 สิงหาคม 2561
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ทีมที่ 1
1. นายณัฐพล ใจสม
2. นายนายจีรศักดิ์ ทารัตน์
3. นายเทวฤทธิ์ สมฤทธิ์
ผลการแข่งขันได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับเกียรติบัตรและเงินรางวัล 1,000 บาท

ทีมที่ 2
1. นายภานุงพษ์ เกี๋ยงคำ
2. นายภคพล กองทุม
3. นายติณภัทร รัตนวิไลกุล
ผลการแข่งขันได้รับรางวัลชมเชย ได้รับเกียรติบัตรและเงินรางวัล 750 บาท