วันอีสเตอร์ (Easter Day) ประจำปี 2561

ฝ่ายศาสนกิจ โรงเรียนรังษีวิทยา จัดกิจกรรมเนื่องในวันอีสเตอร์ เพื่อให้เด็กๆ ในระดับชั้นปฐมวัย ได้เรียนรู้แล้วเข้าใจถึงวันสำคัญของศาสนาคริสต์ โดยมีกิจกรรมการร้องเพลง การแสดงประวัติความเป็นมา ของวันอีสเตอร์ ณ ลานเอนกประสงค์ อาคารเฉลิมฉัตรกาญจนา เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2561