เปิดภาคเรียนที่ 1/2561

โรงเรียนรังษีวิทยา กำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันอังคาร ที่ 15 พฤษภาคา 2561
ตั้งแต่ระดับชั้นปฐมวัย ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 6