แข่งขันการประกวดชุดรีไซเคิล งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

สาระวิทยาศาสตร์ โดย ครูเจตรณี บุญนาวาและครูณัฏฐ์ธิรา อินทะพันธุ์ นำนักเรียน ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 1 ทีม
ได้แก่ นายจิณณวัตร ฝั้นพรม นางสาวธันย์ชนก ชัยแก่น นางสาว ธันยพร มานาบริบูรณ์
เข้าร่วมแข่งขันการประกวดชุดรีไซเคิล ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมแข่งขัน ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2561