โครงการแลกเปลี่ยนความรู้พฤติกรรมเสี่ยงของเด็กและเยาวชนในเขตพื้นที่อำเภอฝาง

สภาเด็กและเยาวชนอำเภอฝาง จัดกิจกรรม โครงการแลกเปลี่ยนความรู้พฤติกรรมเสี่ยงของเด็กและเยาวชนในเขตพื้นที่อำเภอฝาง โดยมี นายนายจิระชาติ ซื่อตระกูล ปลัดอาวุโสอำเภอฝาง เป็นประธานในพิธี และมีวิทยากรจากโรงพยาบาลฝาง มาให้ความรู้นักเรียนในร่ะดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  ณ หอประชุมอินสอนฮอลล์ โรงเรียนรังษีวิทยา  เมื่อวันที่  7 กันยายน 2561