ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ ดูแลแปลงข้าว โครงการ “ปลูกวันแม่ เก็บเกี่ยววันพ่อ”

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ร่วมกิจกรรมใส่ปุ๋ยอินทรีย์ เพื่อดูแลแปลงนา ตามโครงการ “ปลูกวันแม่ เก็บเกี่ยววันพ่อ” แปลงนาการเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ ตามแนวพระบรมราโชวาท เมื่อวันที่  7 กันยายน 2561