เหรียญทองแดง ฟิสิกส์โอลิมปิก ระดับชาติ ครั้งที่ 17

นายปวีรปกรณ์ เนตรดวง นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1  ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง จากโครงการแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 17 จัดโดยมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและการพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์การศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา  กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ร่วมกับ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2561