รีทรีตบุคลากรคริสเตียนและผู้ที่สนใจ ประจำปีการศึกษา 2561

ฝายศาสนกิจ จัดกิจกรรมรีทรีตบุคลากรคริสเตียน และผู้สนใจ หัวข้อ “ท่านทั้งหลายเป็นความสว่างของโลก” (มัธทิว 5:14)  โดยมี ศจ.ดร.บุญรัตน์   บัวเย็น  มาเป็นวิทยากรในครั้งนี้  ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเชียงใหม่  อ.ฝาง  จ.เชียงใหม่  เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2561