หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์
สช.ประกาศค่ารักษาครูเอกชนเพิ่มเป็น 1 แสนแล้ว
 

นายอนุสรณ์ ไทยเดชา ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาเอกชน เปิดเผยถึงการปรับเพิ่ม วงเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลให้กับครูในโรงเรียนเอกชนและครอบครัว ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2548 ว่า ขณะนี้กระทรวงการคลังได้ให้ความเห็นชอบหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสงเคราะห์ครูใหญ่และครูโรงเรียนเอกชนในกรณีเจ็บป่วยและคลอดบุคร สำหรับครูโรงเรียนเอกชน มาตรา 15 (1) และ (3) แห่งพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2525 ตามที่ สช. เสนอไปแล้ว โดยขอให้ครูใหญ่และครูในโรงเรียนเอกชนดำเนินการและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไข ดังต่อไปนี้ ให้ครูโรงเรียนเอกชนซึ่งมีวันทำงานมาแล้วสามสิบวัน นับตั้งแต่วันที่ออกเงิน สมทบในกองทุนสงเคราะห์มีสิทธิได้รับการสงเคราะห์ เป็นค่ารักษาพยาบาลรวมกันแล้วไม่เกิน 100,000 บาท ต่อปี โดยการนับระยะเวลาหนึ่งปีตามปีปฏิทินคือตั้งแต่มกราคม - ธันวาคมของ ทุกปี โดยให้ผู้ใช้สิทธิ์ ยื่นขอเบิกได้ภายใน 1 ปี นับจากวันที่ปรากฏในใบเสร็จ ส่วนการเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาล ในปี 2548 ให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้ คือ 1.ผู้ใช้สิทธิ์เบิกค่ารักษาพยาบาลครบวงเงิน 20,000 บาท ไม่สามารถนำใบเสร็จที่ออกก่อนประกาศมีผลใช้บังคับมาขอเบิกจ่ายได้อีก แต่สามารถนำใบเสร็จที่ออกหลังประกาศมีผลบังคับใช้ มาขอเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลได้ไม่เกิน 80,000 บาท 2.ผู้ที่ใช้สิทธิ์เบิกค่ารักษาพยาบาลยังไม่ครบวงเงิน 20,000 บาท ก่อนประกาศมีผลบังคับใช้ สามารถนำใบเสร็จที่ออกก่อนวันที่ประกาศมีผลบังคับใช้ มาขอเบิกจ่าย ในส่วนที่ไม่ครบ 20,000 บาท ได้ และใบเสร็จที่ออกหลังประกาศมีผลบังคับใช้ให้มาขอเบิกจ่ายได้ในวงเงิน 80,000 บาท 3. หนังสือรับรองการมีสิทธิ์รับเงินค่ารักษาพยาบาลที่ได้ออกให้แก่ครู โรงเรียนเอกชนไปก่อนประกาศมีผลบังคับใช้ ให้สถานพยาบาลเรียกเก็บตามหนังสือรับรองการ มีสิทธิ์นั้น แต่ถ้าหากผู้ป่วยรักษาพยาบาลต่อเนื่อง และค่ารักษาพยาบาลเกินวงเงินที่กำหนด ในหนังสือรับรองการมีสิทธิ์ ให้ครูโรงเรียนเอกชนยื่นขอหนังสือรับรองสิทธิ์ฉบับใหม่จาก สช. หรือให้ครูนำใบเสร็จรับเงินส่วนที่เกินมาเบิกจาก สช. ได้ในภายหลัง แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินวงเงิน 80,000 บาท

ผอ. สช. กล่าวต่ออีกว่า หลังจากที่สำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา เอกชน ได้ประกาศใช้หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสงเคราะห์ครูใหญ่และครูโรงเรียนเอกชนในกรณีเจ็บป่วยและคลอดบุตรฉบับนี้ไปแล้ว จะทำให้สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลของครูโรงเรียนเอกชนเพิ่มขึ้นจากเดิมคือปีละไม่เกิน 20,000 บาท ต่อครอบครัว เป็นปีละไม่เกิน 100,000 บาท ต่อครอบครัว และถ้าหากครูเอกชนท่านใดมีข้อสงสัย สามารถติดต่อขอรับรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานกองทุนและสวัสดิการ สช. โทร 0 2628 5063 และ 0 2282 9577 ได้ทุกวันเวลาราชการ ดูหลักเกณฑ์วิธีการได้ที่นี่http://www.opec.go.th/ScanLaw/sick/sick.htm


ข้อมูลจาก : สำนักงานคณะกรรมการบริหารการศึกษาเอกชน


ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่ http://www.opec.go.th

   
ฝ่าย : ประชาสัมพันธ์ 
จำนวนผู้เข้าชมข่าวหัวข้อนี้ 5545คน..

 
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนรังษีวิทยา