รีทรีตบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2561

โรงเรียนรังษีวิทยา จัดรีทรีตบุคลากรโรงเรียนรังษีวิทยา ประจำปีการศึกษา 2561 หัวข้อ ” เราเป็นผู้เลี้ยงที่ดี” (ยอห์น 10:11)

อบรมสัมนาบุคลากรตามโครงสร้าง

การอบรมสัมมนาบุคลากรตามโครงสร้างบริหารโรงเรียนรังษีวิทยา ประจำปีการศึกษา 2561 หัวข้อ “เมื่อโลกเปลี่ยน เราต้องปรับ เมื่อตัวเราปรับ โรงเรียนจะเปลี่ยน”

1 2