เอกลักษณ์ของโรงเรียน

โรงเรียนรังษีวิทยา เป็นโรงเรียนของมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย ผู้รับใบอนุญาต ตั้งอยู่บนรากฐานความเชื่อคริสตศาสนานิกายโปรเตสแตนท์มุ่งฝึกอบรมและจัดการศึกษาแก่เยาวชนโดยไม่จำกัด เชื้อชาติ ศาสนา และฐานะของบุคคล เพื่อพัฒนาคนให้มีคุณภาพ สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและประเทศชาติให้ถึงความสมบูรณ์ด้วยการเป็นพลเมืองดี มีความรักชาติ ศรัทธาในศาสนา และจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ มีมนุษยธรรม มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ มีสุขนิสัยและสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์ มีจิตใจและอารมณ์มั่นคง มีความรอบรู้เป็นเลิศทางวิชาการ มีศักยภาพในการปฏิบัติงาน และประกอบอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถดำรงตนอย่างพอเพียงและอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมี สันติสุข อันเป็นการจัดการศึกษาเพื่อให้ผู้เรียนมีชีวิตที่สมบูรณ์ตามแบบพระเยซูคริสต์

โรงเรียนรังษีวิทยาได้กำหนดเอกลักษณ์คือ “ การจัดการศึกษาเพื่อชีวิตที่ดี ”

หมายถึง โรงเรียนมีรูปแบบการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยใช้กระบวนการจัดการศึกษาที่เน้นทั้งความรู้ คุณธรรม และกระบวนการเรียนรู้ให้เหมาะสม ในแต่ละระดับการศึกษา และปลูกฝังคุณธรรมตามหลักธรรมคำสอนของคริสตศาสนารวมทั้งค่านิยมที่ดี คุณลักษณะอันพึงประสงค์ นอกจากนั้นส่งเสริมให้ครูผู้สอน จัดบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนการสอน ใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ มีการประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชน รวมทั้งการประเมินผลผู้เรียน โดยโรงเรียนมุ่งเน้นพิจารณาจากพัฒนาการของผู้เรียน ความประพฤติ การสังเกตพฤติกรรมการเรียน การร่วมกิจกรรม การทดสอบ ส่งผลให้นักเรียนโรงเรียนรังษีวิทยาเป็นคนดี คนเก่ง และ อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข รวมถึง ส่งผลให้ผู้ปกครอง ชุมชน มีความเชื่อมั่นในการจัดการศึกษาของโรงเรียนรังษีวิทยาอย่างยั่งยืน