อัลบั้มรูป : ตรวจสุขภาพฟัน

เจ้าหน้าที่ทันตสาธารณสุขโรงพยาบาลฝาง ตรวจฟันนักเรียนระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 เพื่อช่วยดูแลและแนะนำให้นักเรียนในการรักษาดูแลสุุขภาพฟัน ณ ลานเอนกประสงค์ ใต้อาคารสิริวัฒนา โรงเรียนรังสีวิทยา เมื่อวันที่ 6 - 7 มิถุนายน 2559 ที่ผ่านมา
1 [ 2 ]