อัลบั้มรูป : ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการคัดกรองขั้นตอนที่ 1 เข้าศึกษาคณะแพทย์ ODOD

โรงเรียนรังษีวิทยา ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการคัดกรองขั้นตอนที่ 1 เข้าศึกษาคณะแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตามโครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน (ODOD) ปีการศึกษา 2560 โควตาจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเข้าร่วมในขั้นตอนที่ 2 และ 3 จำนวน 6 คน ดังนี้ 1. น.ส.นิรัชพร สัพไพ 2. น.ส.ยุพารัตน์ ธิดา 3.น.ส.ณัฏฐ์นรี คำประเสริฐ 4. น.ส.ปินรัตน์ ใจแก้ว 5.น.ส.รุ่งลดา ใหม่วงศ์ 6.น.ส.เพชรศุภางค์ น้อมรักศักดิ์ศรี โดยนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกต้องเข้าร่วมกิจกรรมเตรียมความพร้อม และพัฒนาศักยภาพ ก่อนการสอบคัดเลือกโควตาภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 26 กันยายน – 26 ตุลาคม 2559 ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
1