อัลบั้มรูป : เด็กหญิงภควรรณ ชาญประเสริฐกิจ ได้รับรางวัลในการแข่งขันวาดภาพ “ ศิลปกรรม ปตท. ครั้งที่ 31

เด็กหญิงภควรรณ ชาญประเสริฐกิจ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ได้รับรางวัลดีเด่น ในการแข่งขันวาดภาพ “ ศิลปกรรม ปตท. ครั้งที่ 31 หัวข้อ พอเพียง...เพียงพอ ชีวิตที่ยั่งยืนบนแผ่นดินไทย ” ระดับอายุ 9 – 13 ปี ผลการแข่งขัน โดยได้เข้ารับพระราชทานรางวัลจากพระเจ้า วรวงค์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ ณ ท้องพระโรงหอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2559
1