อัลบั้มรูป : รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

วงดุริยางค์โรงเรียนรังษีวิทยา บรรเลงเพลงมหาชัยรับเสด็จฯ เพลงมหาฤกษ์ทรงเปิดอาคารฯ เพลงมหาชัยส่งเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิด “อาคารศูนย์การศึกษาวัชรสกุณีประสิทธิ์ “ ณ โรงเรียนบ้านห้วยเฮี่ยน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีปฏิสันถารกับนายสมาน ไชยสถาน ผู้จัดการ-รักษาการผู้อำนวยโรงเรียนรังษีวิทยา 3 ประโยค “โรงเรียนอยู่ไกลไหม” “มีนักเรียนกี่คน” “โอ...เป็นโรงเรียนเก่าแก่นะ”... 3 ประโยคจากพระโอษฐ์ ทรงเป็นพระพรสำหรับเราชาวรังษีวิทยา ขอพระองค์ทรงพระเจริญ เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2559 ที่ผ่านมา
1