อัลบั้มรูป : สถานรับเลี้ยงเด็ก ระดับดีมาก ประจำปี 2559

อ.สมาน ไชยสถาน ผู้จัดการและรักษาการผู้อำนวยการ ร่วมแสดงความยินดีกับ อ.ทิพวรรณ ไชยราช หัวหน้าแผนกอนุบาลเนื่องในโอกาสที่สถานรับเลี้ยงเด็กรังษีวิทยา ที่ได้รับประกาศเกียรติคุณเชิดชูเกียรติ ให้เป็น สถานรับเลี้ยงเด็ก ระดับดีมาก โดยผ่านการประเมินสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน ตามเกณฑ์ศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติ มอบเกียรติบัตรโดย นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2559 ที่ผ่านมา
1