อัลบั้มรูป : เยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2559

สมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ จัดงานวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559 มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนดีเด่น 299 คน ของโรงเรียนสังกัดการศึกษาเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนดีเด่น ในระดับชั้นต่าง ๆ ของโรงเรียนสังกัดการศึกษาเอกชนจังหวัด ที่โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย เชียงใหม่ เชียงใหม่ จำนวน 299 คน เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559 โดยมีนักเรียนโรงเรียนรังษีวิทยาที่ได้รับเกียรติบัตร มีดังต่อไปนี้ เด็กชายธีร์จุฑา พงษ์อมรพรหม ระดับปฐมวัย 2.เด็กชายอจลวิชญ์ แสงสุวรรณ์ ระดับประถมศึกษาตอนต้น 3.เด็กหญิงชุติมา ยาใจ ระดับประถมศึกษาตอนปลาย 4. เด็กหญิงอิสริยา ชั้นผั้น ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 5.นางสาวชีวภัค ธนพัทธ์ปัญญา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
1