อัลบั้มรูป : มอบอุปกรณ์

ครอบครัว "ไชยสถาน" ได้มอบถวาย"เครื่องควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าและสัญญาณบอกเวลาอัตโนมัติ" เพื่อช่วยทดแทนการกดกริ่งบอกเวลาคาบเรียน โดยมีระบบควบคุมเวลา (timer) ได้ทั้งความสะดวกและทันสมัยเพื่อช่วยยกระดับคุณภาพ พันธกิจของโรงเรียนสืบนทีธรรม เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2560
1