Intensive English Program (IEP)

Intensive English Program    (Kindergarten / Primary )

เป้าหมายหลักสูตร (IEP) ในระดับการศึกษาปฐมวัยและในระดับประถมศึกษาของโรงเรียน

– นักเรียนมีทักษะทางภาษาอังกฤษดีขึ้นอย่างชัดเจน

 – นักเรียนสามารถฟังภาษาอังกฤษและปฏิบัติตามคำสั่งครูได้

 – นักเรียนสามารถพูดสื่อสารบทสนทนาที่จำเป็นได้อย่างเป็นธรรมชาติ

 – นักเรียนเรียนรู้คำศัพท์ได้อย่างเข้าใจ โดยไม่ต้องท่องศัพท์

 – นักเรียนได้ฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษในรูปแบบที่หลากหลายและเป็นประโยชน์

 – นักเรียนอ่านประโยคภาษาอังกฤษเองได้

 – นักเรียนสามารถทำโจทย์ข้อสอบเป็นภาษาอังกฤษได้ เพราะได้ฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอ

 – นักเรียนได้เรียนผ่านสื่อมัลติมิเดียด้วยความสนุกสนาน

 – นักเรียนมีความมั่นใจและกล้าแสดงออกมากขึ้น

 – โรงเรียนเข้าสู่ความเป็นมาตรฐานสากล ผู้ปกครอง หน่วยงานให้ความไว้วางใจในการ  

   จัดการเรียนการสอนและมีนักเรียนทั้งในประเทศและต่างชาติมาเรียนเพิ่มขึ้น

  • จัดกิจกรรมเสริมความรู้นอกจากภาษาอังกฤษแล้วยังพัฒนาทักษะด้านคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์เพื่อเพิ่ม ศักยภาพเด็กให้เรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพตามหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับ

 

การสอนคณิตศาสตร์โดยหลักสูตร ORIGO Education Thailand

                ซึ่งเป็นหลักสูตรการสอนที่ได้รับการยอมรับจากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) และสถาบันการศึกษาในหลายๆประเทศว่าเป็นวิธีการสอนคณิตศาสตร์ที่ช่วยในการพัฒนาผู้สอน ทำให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาความคิดรวบยอด และเพื่อส่งเสริมพัฒนากระบวนการเรียนของผู้เรียนทางด้านคณิตศาสตร์ผ่านทางด้านกระบวนการทางภาษาและเป็นไปตามธรรมชาติของผู้เรียน     ทำให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิดทางด้านคณิตศาสตร์อย่างง่ายขึ้น

 

 

หลักสูตร True Click life  

           หลักสูตร English Genius คือหลักสูตรภาษาอังกฤษอิงตามมาตรฐานยุโรป (CEFR: Common European Framework of Reference for Languages) ตามโครงสร้างประโยค และวงคำศัพท์ ทำให้ผู้เรียนสื่อสารได้ในระดับ A2 หรือ หากเปรียบกับ Cambridge ก็เท่ากับระดับ Flyer ซึ่งเป็นระดับสูงสุดของผู้เรียนอายุ 15 ปี ช่วยให้ผู้เรียนมีความพร้อมไปศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นทั้งในและต่างประเทศ หลักสูตรภาษาอังกฤษ English Genius สนับสนุนการเรียนตามแนวคิด Communicative Language Teaching (CLT) เน้นให้ผู้เรียนฝึกใช้ภาษา ทั้งฟังพูดอ่านเขียน อย่างความคล่องแคล่ว และถูกต้อง โดยมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ และฝึกฝนจากสื่อมัลติมีเดียที่ทันสมัยหลักสูตร English Genius  มีการนำเสนอเนื้อหาที่ร้อยเรียงเป็นลำดับขั้น เข้าใจง่าย ที่เริ่มจากสถานการณ์ง่ายๆ ในชีวิตประจำวันและพัฒนาไปสู่สถานการณ์ที่ซับซ้อนขึ้น ผ่านภาพประกอบสีสันสดใส ชวนติดตาม และสื่อมัลติมีเดียที่ทันสมัย อาทิ เพลง แอนิเมชัน เกม และกิจกรรมในห้องเรียน ช่วยให้ผู้เรียนฝึกทักษะ ทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน อย่างเพลิดเพลินจนเกิดความคุ้นชิน และกล้าใช้ภาษาเพื่อสื่อสารในสถานการณ์จริง