ประวัติส่วนตัว
  นางทัศนีย์  ลิ่มผดุง  เกิดวันพฤหัสบดี  ที่  21  เดือนมีนาคม  พ.ศ.2499  ณ  จังหวัดนครศรีธรรมราช  อายุ  53  ปี    ปัจจุบันเป็นสมาชิกคริสตจักร

ที่ 1 ฝาง  สังกัดคริสตจักรภาคที่  1  สภาคริสตจักรในประเทศไทย  สมรสกับ นายสถาพร ลิ่มผดุง  ปัจจุบันทำหน้าที่ผู้จัดการโรงเรียนเชียงรายวิทยาคม   จังหวัด
เชียงราย มีบุตรชาย 2 คน คือ
                         - บุตรชายคนโต ชื่อ นายเฉลิมชาติ ลิ่มผดุง จบการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ สาขาวิชาบริหารจัดการ กำลังศึกษาต่อระดับปริญญา โท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปัจจุบันทำงานที่โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่
                         - บุตรชายคนเล็ก ชื่อ นายแดน เหนือ ลิ่มผดุง จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนรังษีวิทยา ปัจจุบันกำลังศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ สาขาวิชาการตลาด

 
ประวัติการศึกษา
 

- ระดับประถมศึกษาตอนต้นและประถมศึกษาตอนปลาย   โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ ตำบลท่าวัง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
- ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย   โรงเรียนสตรีจรัสพิชากร อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
- ระดับอาชีวศึกษา   วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
- ระดับอนุปริญญา   สาขาการศึกษาปฐมวัย วิทยาลัยครูนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
- ระดับปริญญาตรี   คณะครุศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย วิทยาลัยครูนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
- ระดับปริญญาโท   สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยาเขตเชียงใหม่
- ระดับปริญญาบัณฑิต   สาขาวิชาบริหารการศึกษา สถาบันราชภัฏเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

 
ประวัติการทำงาน
 

- พ.ศ.2522 - 2529      ครูผู้สอนในระดับอนุบาล โรงเรียนนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
- พ.ศ.2530 - 2531      หัวหน้าแผนกอนุบาล โรงเรียนนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
- พ.ศ.2532 - 2545      หัวหน้าแผนกอนุบาล โรงเรียนรังษีวิทยา อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
- พ.ศ.2546 - 2551      ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายธุรการและสัมพันธ์ชุมชน โรงเรียนรังษีวิทยา อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
- พ.ศ.2552 - ปัจจุบัน    ผู้อำนวยการโรงเรียนรังษีวิทยา อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

 

ประสบการณ์ด้านการอบรมสัมมนา

 

- พ.ศ. 2529 เข้ารับการอบรมวิชาอนุบาลศึกษาหลักสูตรระยะสั้น จากสำนักงาน คณะกรรมการศึกษาเอกชน
- พ.ศ. 2532 – 2533 เข้ารับการอบรมครูตามหลักสูตรอนุบาลระยะสั้น ตามโครงการการอบรม ครูผู้สอนวิชาภาษาไทยและวิชาคณิตศาสตร์   จากสถาบันพัฒนาคุณภาพ วิชาการ ( พว.)
- พ.ศ. 2534 เข้ารับการอบรมการพัฒนาบุคลิกภาพการสอนและการผลิตสื่อสำหรับครูปฐมวัย จากฝ่ายโรงเรียนเอกชนระดับอนุบาลจังหวัดเชียงใหม่ - พ.ศ. 2534 เข้ารับการอบรมการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมพัฒนาการของเด็กอนุบาล จากฝ่ายโรงเรียนเอกชนระดับอนุบาลจังหวัดเชียงใหม่
- พ.ศ. 2534 เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวิจัยในชั้นเรียน โรงเรียนรังษีวิทยา
- พ.ศ. 2539 เข้ารับการอบรม Leading School in a Time of Change คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- พ.ศ. 2540 เข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาครูสู่เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู สมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่
- พ.ศ. 2540 เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ การรับรองคุณภาพการศึกษาผ่านกระบวนการ ปฏิรูปการศึกษา กองการศึกษามูลนิธิแห่งสภาคริสตจักร
  ในประเทศไทย
- พ.ศ. 2541 เข้ารับการฝึกอบรมตามหลักสูตรเตรียมและพัฒนาผู้บริหารโรงเรียน กองการศึกษามูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย
- พ.ศ. 2542 เข้ารับการอบรม การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ตามแนว พระราชบัญญัติการศึกษา

- พ.ศ. 2542 สำนักงานพันธกิจการศึกษามูลนิธิแห่ง สภาคริสตจักรในประเทศไทย
- พ.ศ. 2542 เข้ารับการอบรมพัฒนาวิชาชีพของบุคลากร เรื่อง ความรู้พื้นฐานสำหรับเด็กที่มี ความต้องการพิเศษและเด็กที่มีความสามารถพิเศษ
- พ.ศ. 2542 เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดการเรียนการสอนแบบโครงการ Project Approach  สมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่
- พ.ศ. 2542 เข้ารับการอบรมตามโครงการพัฒนาวิชาชีพครูตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู ของคุรุสภา พ.ศ. 2537 สมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัด    เชียงใหม่
- พ.ศ. 2543 เข้ารับการอบรมหลักสูตร วิทยากร “ การเสริมาร้างประสิทธิภาพครูอนุบาล” สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชร   กระทรวงศึกษาธิการ
- พ.ศ. 2543 เข้ารับการอบรมพัฒนาครูสู่เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู โรงเรียนรังษีวิทยา
- พ.ศ. 2543 เข้ารับการอบรมสัมมนาการทำผลงานทางวิชาการสู่ครูต้นแบบโรงเรียนรังษีวิทยา
- พ.ศ. 2543 เข้ารับการอบรมสัมมนา การประเมินผลภายในและการเขียนรายงานประจำปี ของโรงเรียน    สำนักงานพันธกิจการศึกษามูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย
- พ.ศ. 2544 เข้ารับการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพครูระดับก่อนประถมศึกษา โรงเรียนรังษีวิทยา
- พ.ศ. 2544 เข้ารับการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินโรงเรียนและวิจัย ปฏิบัติการในชั้นเรียน ฝ่ายประถมศึกษาและมัธยมศึกษา    สมาคมโรงเรียนเอกชน จังหวัดเชียงใหม่
- พ.ศ. 2544 เข้ารับการอบรมสัมมนาเรื่อง 5 ส เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านเอกสาร โรงเรียนรังษีวิทยา
- พ.ศ. 2546 เข้ารับการอบรมสัมมนาและรีทรีตผู้ช่วยผู้บริหารโรงเรียนสังกัดสำนักงานพันธกิจ การศึกษามูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย
- พ.ศ. 2549 เข้าร่วมการจัดแสดงนิทรรศการในงาน “ครุศาสตรกับการพัฒนาการศึกษา” คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
- พ.ศ. 2550 ผ่านการฝึกอบรมเป็นเจ้าหน้าที่ลูกเสือในตำแหน่งผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ กองที่ 1 กลุ่มที่ 1 เหล่าสมุทร โรงเรียนรังษีวิทยา    สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ ลูกเสืออำเภอฝาง คณะลูกเสือแห่งชาติ
- พ.ศ. 2551 เข้ารับการอบรม เรื่อง ทักษะการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองหลักสูตร แกนกลางฯ ปี 2551

 

ประสบการศึกษาดูงานต่างประเทศ

 

- ศึกษาดูงานด้านการศึกษา ณ ประเทศสิงคโปร์ พ.ศ. 2536
- ศึกษาดูงานด้านการศึกษา ณ ประเทศมาเลเซีย พ.ศ. 2541
- ศึกษาดูงานด้านการศึกษา ณ ประเทศออสเตรเลีย พ.ศ. 2548
- ศึกษาดูงานด้านการศึกษา ณ ประเทศสิงคโปร์ พ.ศ. 2549
- ศึกษาดูงานด้านการศึกษา ณ กรุงปักกิ่ง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน พ.ศ. 2549
- ศึกษาดูงานด้านการศึกษา ณ เมืองคุณหมิง มณฑลยูนนาน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน พ.ศ. 2549

 

เกียรติยศและความภาคภูมิใจ

 

- พ.ศ. 2538 ได้รับหนังสือแสดงความชื่นชมจากโรงเรียนรังษีวิทยา ในฐานะบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความทุ่มเท
- พ.ศ. 2541 ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ดิเรกคุณาภรณ์ ชั้นที่ 5 ชื่อ เบญจมดิเรกคุณาภรณ์
- พ.ศ. 2542 ได้รับรางวัล ครูอนุบาลดีเด่นจากสมาคมโรงเรียนเอกชน จังหวัดเชียงใหม่
- พ.ศ. 2546 ได้รับคัดเลือกเป็นแม่ตัวอย่าง จากนายกเทศมนตรีตำบลเวียงฝาง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
- พ.ศ. 2549 ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ดิเรกคุณากรณ์ ชั้นที่ 4 ชื่อจตุตถดิเรกคุณาภรณ์

 

ประวัติการทำงานเพื่อชุมชน และสภาคริสตจักรในประเทศไทย

 

- คณะกรรมการนิเทศ ติดตามผลการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรแห่งประเทศไทย
- คณะกรรมการตัดสินการประกวดนางนพมาศ งานลอยกระทง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ - คณะกรรมการ การแข่งขันกีฬาเฮอร์ฟ่า อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
- คณะกรรมการ การแข่งขันกีฬาเบญจมิตรสัมพันธ์ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ - คณะกรรมการ การแข่งขันกีฬามินิมาราธอน โรงเรียนรังษีวิทยา อ.ฝาง    จ.เชียงใหม่
- คณะกรรมการ การจัดงานคืนสู่เหย้า โรงเรียนรังษีวิทยา อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
- คณะกรรมการ การจัดงานเลี้ยงขอบคุณผู้ปกครอง โรงเรียนรังษีวิทยา อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
- คณะกรรมการบริหารโรงเรียนรังษีวิทยา อ.ฝาง จ.เชียงใหม่

 
ที่อยู่และการติดต่อ
 

- โรงเรียนรังษีวิทยา เลขที่ 262 หมู่ 9 ถ.โชตนา ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 50110       โทรศัพท์ 053 -383124 - 8 โทรสาร 053 - 382053
   E-mail : Tussanee_rsv@hotmail.com โทรศัพท์มือถือ 081 - 7644142

 
สายตรงผู้บริหาร
หากท่านต้องการติดต่อกับผู้บริหารโดยตรงผ่าน E-mail อ.ทัศนีย์ ลิ่มผดุง   หรือ คลิกที่นี่  เพื่อติดต่อสอบถาม/ร้องเรียนโดยตรง
 
 
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ โรงเรียนรังษีวิทยา
http://www.rsv.ac.th